ۈ ڜۈڳ ېې

 :: | :: :: | :: | |

b7 ۈ ڜۈڳ ېې

    25, 2009 5:28 pm

ۈ ڜۈڳ ېې
ۈ ڵ ېڳ ڵڛ ېېې

ڵڳ ۈڜ ې
ڳڳ ې ۈڵڵې ېې

ې ڳ ې ۈ
ې ې ېې ۈڳېې

ېۈ ۈڳې ېڳ
ڵ ڳڵ ڛېڛې ۈېې
ڵې ې() ڳ

ۈ ڵې ۈ ۈې ۈېې
ې ڵۈ ۈ ېۈې
ڳ ې ڵڜ ڵڵېې

ڵ ۈ ڜۈ ېۈې
ڳ ېۈې ېې

ۈ ې ڳ ڜڳۈ ڳې
ې ڳڵ ڵېڵ ۈېڛ ڛېې

ېڜ () ې ۈې
ېڳ.. ڛ.. ېې ېې
    

b7 : ۈ ڜۈڳ ېې

    26, 2009 11:28 am

ۈ ڜۈڳ ېې
ۈ ڵ ېڳ ڵڛ ېېې

..

.. ..

.. ..

.. ..

..

..
    

b7 : ۈ ڜۈڳ ېې

    26, 2009 1:53 pm

ې ڳ ې ۈ
ې ې ېې ۈڳېې

    

b7 : ۈ ڜۈڳ ېې

    29, 2009 3:20 am

ېڜ () ې ۈې
ېڳ.. ڛ.. ېې ېې
    


 :: | :: :: | :: | |

 
: